Kad cilvēks lūdzas no visas sirds,

lūgšanai piemīt liels spēks.

Tā dara rūgtuma pilnu sirdi maigu;

tā dara noskumušu sirdi priecīgu;

nabadzīgu sirdi bagātu;

nezinošu sirdi gudru;

bailīgu sirdi drošu;

ievainotu sirdi stipru;

aklu sirdi redzīgu

un aukstumā stingu dvēseli dedzības pilnu.

(Mektilde no Magdeburgas)

Ar šodienu es šai vietā sākšu apkopot lūgšanas. Daudzas no tām būs no mieramtuvu.lv mājas lapas. Un te tu atradīsi arī dažas lūgšanas krievu valodā.

Tu vienmēr varēsi te atgriezties un atrast lūgšanu, kas tev tuva tieši šai brīdī. Ļoti lūdzu arī tavu palīdzību un atbalstu – ja tu zini lūgšanas, padalies ar mums. Raksti man uz: aija@buduars.lv.

Paldies un, lai Dievs svētī tevi un tavus mīļos!

***********

Tēvs mūsu, kas esi debesīs,
svētīts lai top Tavs Vārds,
lai atnāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,
un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna. Amen.

Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā,
Kungs ir ar tevi;
tu esi svētīta starp sievietēm,
un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte,
lūdz par mums, grēciniekiem,
tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

*********

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,

un mūžīgi mūžam. Amen.

********

Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes Radītāju,

un uz Jēzu Kristu, Viņa vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu,

kas ir ieņemts no Svētā Gara,

piedzimis no Jaunavas Marijas,

cietis zem Poncija Pilāta,

krustā sists, nomiris un apbedīts,

nokāpis ellē,

trešajā dienā augšāmcēlies no miroņiem,

uzkāpis debesīs,

sēž pie Dieva, visvarenā Tēva, labās rokas,

no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.

Es ticu uz Svēto Garu,

svēto, katolisko Baznīcu,

svēto sadraudzību, grēku piedošanu,

miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen.

********

Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva Dzemdētāja, nenicini mūsu lūgšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām tu, godināmā un svētā Jaunava, mūsu Valdniece, mūsu Vidutāja, mūsu Aizbildinātāja. Izlīdzini mūs ar savu Dēlu, novēli mūs savam Dēlam, stādi mūs savam Dēlam priekšā!

Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja, lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.

Lūgsimies! Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, liec, lai mūsu, Tavu kalpu (un draugu) dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela, un ar slavējamās, vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un grēka un priecātos mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

********

МОЛИТВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ, РАЗВЯЗЫВАЮЩЕЙ УЗЛЫ

Пресвятая Дева Мария,

Матерь прекрасной любви,

Матерь, которая никогда не оставляла ребенка,

зовущего ее на помощь,

Матерь, чьи руки без устали трудятся ради ее возлюбленных детей,

Поскольку они движимы божественной любовью

и бесконечным милосердием,

которые переливаются через край из твоего сердца,

Обрати ко мне взгляд, полный милосердия.

Посмотри на все узлы, которые душат мою жизнь. Ты знаешь мое отчаяние и боль.

Ты знаешь, насколько эти узлы сковывают меня.

Мария, Матерь Божия, Господь поручил тебе развязывать узлы в жизнях твоих детей,

в твои руки я отдаю ленту моей жизни.

В твоих руках нет ни одного узла, который не мог бы быть развязан.

Великая Матерь, в твоей благости и силе твоего заступничества перед Сыном твоим Иисусом, моим Освободителем, прими сегодня этот “узел”.

Ради славы Божией, прошу тебя развязать его, и развязать навсегда.

Я надеюсь на тебя.

Ты моя утешительница, ты крепость моих слабых сил, богатство моей нищеты, освобождении от всего, что мешает мне быть со Христом.

Прими мой зов. Храни меня, веди меня, защити меня.

Ты мое надежное прибежище. Мария, развязывающая узлы, молись обо мне.

Аминь.

********
Ļoti svarīga lūgšana katram kristietim, katrā ģimenē. Lūdzieties šo lūgšanu kopīgi, katru vakaru. Informāciju par tās rašanos un  svarīgumu lasiet te>>>>. Vēl vairāk informācijas (angļu valodā) atradīsi te>>>.
Stāsti cilvēkiem par Jēzu, dalies ar to, kā tu izjūti Viņu savā dzīvē, dalies ar to, ko zini. Šis laiks ir laiks, kad mums jādalās kā vēl nekad…

KRUSTA CEĻA LŪGŠANA PAR ZĪMOGA ATZĪŠANU

Ak, mans Dievs, mans mīlošais Tēvs, Es pieņemu Tavu Dievišķo Aizsardzības Zīmogu ar mīlestību un pateicību. Tava Dievišķība pārņem manu dvēseli un miesu līdz pat mūžībai.

Es noliecos Tavā priekšā vienkāršā pateicībā un piedāvāju Tev, Manam Mīļotajam Tēvam, manu dziļo mīlestību un uzticību.

Es lūdzu Tevi, aizstāvi mani un manus mīļos ar šo īpašo Zīmogu, un es apsolu, ka tagad un vienmēr dzīvošu, kalpojot Tev. Dārgais Tēvs, es mīlu Tevi.

Dārgais Tēvs, es šajos laikos iepriecinu Tevi.

Es Tev upurēju Tava maigi mīļotā Dēla Miesu un Asinis, Dvēseli un Dievišķību par pasaules grēku izpirkšanu un visu Tavu bērnu glābšanu.

Amen.

********

Es pateicos tev, Marija, par tavu Mātes aicinājumu. Mūsu Pestītāja Māte un Miera Karaliene, šodien es veltīju tev savu dzīvi un mīlestību. Jēzus, mirstot pie krusta, dāvāja man tevi. Ņem mani savā patvērumā!
Māte, es vēlos tā mīlēt Jēzu, kā tu Viņu mīli. Kopā ar tevi es gribu iemācīties klausīties Tēva Vārdu un izpildīt Viņa gribu. Marija, kopā ar tevi es gribu iemācīties mīlēt visus cilvēkus kā māsas un brāļus, jo viņi visi ir tavi.
Es veltīju sevi tev, lai mana lūgšana ir sirds lūgšana, kurā es gūšu mieru, mīlestību un spēku. Es veltīju tev savu pagātni, tagadni un nākotni, visas savas dotības un spējas. Es vēlos kā Jēzus augt tavā tuvumā. Lai no šī brīža kopā ar tevi viss manī godina Dievu. Lai mana dvēsele kopā ar tevi priecājas par Viņa mīlestību un žēlsirdību. Es veltīju tev arī savu ģimeni, savus draugus un visus tos, kurus satieku un ar kuriem kopā strādāju.
Es vēlos, lai arī mani piepilda Svētais Gars, kā Viņš piepildīja tevi. Lai mana sirds tāpat kā tavējā klausa Viņa aicinājumam. Pasaules Māte, lai tavas aiz­bildniecības dēļ mani vārdi ir nešaubīgi un es nekad neļauju sevi aptraipīt grēkam. Amen.

Slavko Barbaričs
———————————————–

Litānija Par glābšanas žēlastību

“Ak, Visaugstais Debesu Tēvs.
Es mīlu Tevi.
Es godinu Tevi.
Kungs, apžēlojies par mums.
Kungs, piedod mums mūsu grēkus.
Es pielūdzu Tevi.
Es pateicos Tev.
Es Tev pateicos par visām Tavām īpašajām žēlastībām.
Es lūdzu Tev žēlastību glābt manus mīļos
(šeit nosauciet to vārdus, kuri ir jūsu glābjamo dvēseļu sarakstā).
Es upurēju Tev savu uzticību uz visiem laikiem.
Tev, ak, Visaugstais Debesu Tēvs,
visu lietu Radītāj,
Visuma Radītāj,
cilvēces Radītāj,
Tu – visu lietu pirmsākums.
Tu – Mīlestības Avots.
Tu – Mīlestība.
Es mīlu Tevi.
Es godinu Tevi.
Es zemojos Tavā Priekšā.
Es lūdzu žēlsirdību visām tām dvēselēm, kuras nezina Tevi,
kuras negodina Tevi,
kuras atraida Tavu Žēlsirdības Roku.
Es veltījos Tev ar prātu, miesu un dvēseli, lai Tu varētu ņemt tos Savās Rokās –
drošībā no ļaunuma.
Es lūdzu, Tevi, atvērt Paradīzes Vārtus tā, lai beigās varētu apvienot visus
Tavus bērnus Tavā – priekš mums visiem radītajā – mantojumā. Amen.”

 
Saņem bezmaksas e-grāmatu "5 Stila Kļūdas" un iknedēļas jaunumus!

Saņemt e-grāmatu >>>>

Bezmaksas e-gramata